مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   شرکت در کارگاه آموزش منابع علمی الکترونیکی Elsevier, proquest
  گروه   گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، معاونت پژوهشی
  امتیاز   5
  تاریخ شروع   ۹ دی ۱۳۸۴
  تاریخ پایان   ۱۲ دی ۱۳۸۴