مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   نهمین کنگره طب اوژانس ایران
  گروه   گروه طب اورژانس دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مرکز همایشهای رازی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۵ آذر ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۷ آذر ۱۳۹۳