مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   آموزش کاربرد سونوگرافی در رژیونال آنستزی و درمان درد
  گروه   گروه راديولوژي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   ساختمان ریحانه ، بیمارستان امام خمینی
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  تاریخ پایان   ۲۹ آبان ۱۳۹۳