مشخصات پژوهش

موضوع   طراحي، پياده‌سازي و ارزشيابي نظام مراقبت از بيماران سانحه ديده در مركز آموزشي ـ درماني سينا تهران
گروه اول
گروه دوم
تاريخ شروع ۱۳۸۲
تاريخ پايان ۱۳۸۳
وضعیت --- ? ---
همکاران دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر مازيار مرادي
پايان طرح
اساتید محقق
مکان های تحقیق
فايل ها
-