مشخصات پژوهش

موضوع   طرح تحقيقاتي بيماريابي سرطان پستان در سالهاي 1370 تا 1372 در شهر تهران
گروه اول
گروه دوم
تاريخ شروع ۱۳۷۳
تاريخ پايان ۱۳۷۴
وضعیت --- ? ---
همکاران دكتر محمدرضا ظفرقندي، منوچهر حسيني، صغري جاروندي، نرگس تاج‌الديني، شهپر حقيقت، ماندانا ابراهيمي قلعه‌تك، رضا رستمي و ...
پايان طرح
اساتید محقق
مکان های تحقیق
فايل ها
-