مشخصات پژوهش

موضوع   طرح تحقيقاتي مرگهاي قابل پيشگيري در بيماران ترومايي در بيمارستانهاي سينا و شهداي تجريش از خردادماه 75 تا 76
گروه اول
گروه دوم
تاريخ شروع ۱۳۷۵
تاريخ پايان ۱۳۷۶
وضعیت --- ? ---
همکاران دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر محمدهادي سعيد مدقق، دكتر بهمن سيار رودسري
پايان طرح، تأليف مقاله و اخذ پذيرش چاپ در
The Journal of Trauma
اساتید محقق
مکان های تحقیق
فايل ها
-