مشخصات پژوهش

موضوع   طرح تحقيقات حوادث و سوانح
گروه اول
گروه دوم
تاريخ شروع ۱۳۷۵
تاريخ پايان ۱۳۷۶
وضعیت --- ? ---
همکاران دكتر محمدرضا ظفرقندي، دكتر موسي زرگر
نوع پژوهش: مطالعه دموگرافيك و ارزيابي شدت آسيب در بيماران ترومايي برمبناي ISS و ميزان كلي موفقيت اقدامات درماني انجام شده به صورت چند مركزي در سطح شهر تهران
نتيجه: پايان طرح، در حال پيگيري جهت اجرا
اساتید محقق
مکان های تحقیق
فايل ها
-