مشخصات کتاب

  عنوان   کلیات چشم پزشکی ووگان
  ناشر   موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان
  تاریخ نشر   پاییز 1375
  ISBN   946-5614-82-1
  همکاران   دکتر احمد عامری و همکاران