مشخصات کتاب

  عنوان   کلینیکال افتالمولوژی
  ناشر   انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  تاریخ نشر   زمستان 1368
  ISBN  
  همکاران   دکتر احمد عامری - دکتر سید حسن برزی