مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   كارگاه تخصص نانو مغناطيس
  گروه  
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   دانشگاه صنعتی اصفهان
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
  تاریخ پایان   ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲