جلسه سالیانه گروه مهارتهای ارتباطی اسفند 97

15 اسفند 1397

جلسه سالیانه گروه مهارتهای ارتباطی در تاریخ 13 اسفند 1397 با مشارکت اعضا هیات علمی و شورای اجرایی گروه در سالن شورای مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد.

تعداد آیتم ها در هر صفحه