1 آبان 1395
دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان

دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان

دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان در اجراي مفاد ماده 79 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي كاركنان غيرهيات علمي دانشگاه به منظور اعطاء ماموريت آموزشي در داخل كشور در 13 ماده و 11 تبصره به تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيد

13 دی 1395
کمیته
کمیته

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

2 دی 1395
کمیته
کمیته

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.