22 اسفند 1396
برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397
8 فروردین 1397
همایش های فروردین

همایش های فروردین

همایش های فروردین 1397 ---------------------------------- 22 الی 23 فروردین 1397- همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو =========== 23 الی 24 فروردین 1397- نخستین همایش ملی هنر و سلامت ============== 28 الی 30 فروردین 1397- دومین کنگره استرانژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار ===== 28 الی 30 فروردین 1397- دومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی ========== 30 فروردین الی 2 اردیبهشت 1397- یازدهمین کنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی =========

7 اسفند 1396
1234

1234

1234